FileSystemLinkMetadata

Namespace: TagBites.IO
Assembly: TagBites.IO.dll

Represents a metadata of file system link.

public class FileSystemLinkMetadata : TagBites.IO.IFileSystemLinkMetadata

Constructors

FileSystemLinkMetadata()

public void FileSystemLinkMetadata()

Result Type: void

Properties

IsHidden

public bool? IsHidden { get; set; }

Result Type: bool?<bool>

IsReadOnly

public bool? IsReadOnly { get; set; }

Result Type: bool?<bool>

LastWriteTime

public DateTime? LastWriteTime { get; set; }

Result Type: DateTime?<DateTime>